Medezeggenschapsraad

Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Wij zijn nauw betrokken bij het vormgeven van het beleid op Inova basisonderwijs. Daarnaast doen we voorstellen en adviseren we de directie over het uitvoeren van dit beleid. In de MR bespreken we onderwerpen zoals het meerjaren schoolplan, schooltijden, veiligheid binnen de school en op het schoolplein, het financieel beleid, taakverdeling van het personeel en het verder professionaliseren van het onderwijs.

De MR vergadert ongeveer één keer per 6 weken. De vergaderingen zijn openbaar dus u bent hierbij van harte welkom! De vergaderdata van de MR voor 2023-2024 zijn: 

 - september 2023
 - november 2023
 - januari 2025
 - maart 2025
 - mei 2025
 - juni 2025 

 

Via de Klasbord Ouderapp informeren wij u regelmatig over de belangrijkste onderwerpen. Een uitgebreid verslag kunt u inzien bij de administratie.

Als u vragen heeft, kunt u deze in eerste instantie stellen aan de leerkracht. U kunt ook terecht bij de directeur van de school, Martien van den Berg. Als u vragen heeft voor de Medezeggenschapsraad, bijvoorbeeld over de kwaliteit van onderwijs of over veiligheid, dan horen wij dat graag; dit nemen we dan mee in de eerstvolgende vergadering. U kunt mailen naar: MR@inova-basisonderwijs.nl 

terecht kunt. 

De MR bestaat uit:

 

 

De voorzitter:Dhr. W. Voois

De oudergeleding: Mevr. F.
Essabiri, Mevr. E Hof      

De leerkrachten: Mevr. M van der Heijden